• ទីតាំង: ភ្នំពេញ
 • ម៉ោង: ពេញម៉ោង (Full-time)
 • មុខតំនែង: Web base Developer
 • ថ្ងៃផុតកំណត់: 30 មិថុនា, 2022

ក្រុមហ៊ុន ផេស៊ីហ្វីក កុំព្យូទ័រ គឺជាក្រុមហ៊ុន​នាំចូល​ផលិត​ផល​បច្ចេកវិទ្យា ឈានមុខគេ ជាង២០ឆ្នាំ​មក​ហើយ​នៅ​កម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុន​​ជំនាញ​ខាង​ផលិត​កម្មវិធី​កុំ​ព្យូទ័រ​ដើម្បីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម​ខ្នាតតូច និង​ធម្យម​ផងដែរ។ ឥឡូវ​នេះ យើង​កំពុង​ស្វែងរក​សមាជិក​ថ្មី​ផ្នែក​ផលិត​កម្មវិធី មក​ចូលរួម​ជាមួយ​គ្រួសារ​យើង​។

១. លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស

 • ប្រុសរឺស្រី អាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើង
 • មានបទពិសោធន៌​យ៉ាតតិច​១ឆ្នាំ លើមុខជំនាញ​ពាក់ព័ន្ធ
 • មានចំណេះដឹងផ្នែក PHP, រឺ WordPress
 • មានចំណេះដឹងផ្នែក Laravel រឺ​ PHP Framework ផ្សេង​ទៀត
 • អាចប្រើប្រាស់ MySQL, SQL
 • មានចំណេះដឹង​ច្បាស់លាស់ផ្នែក HTML5, CSS3, Bootstrap5 រឺ​លើសនេះ

១. ការទទួលខុសត្រូវ

 • អាចធ្វើថ្មី រឺ​ធ្វើបន្ត​លើ​គំរោង​ដែលមានស្រាប់
 • បង្កើតថ្មី ផ្អែកលើតម្រូវការអតិថិជន
 • បង្កើត​បណ្តាញទិន្នន័យថ្មី រឺធ្វើបន្ត​លើ​របស់​ដែលមានស្រាប់
 • ធ្វើទាន់ពេលវេលា
 • ទាក់ទងផ្ទាល់​ជាមួយអតិថិជន
 • ធ្វើរបាយការណ៌ទៅប្រធានក្រុម

១. ទំនាក់ទនង

បើសិន​លោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៌ចូលរួម​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ សូម​ផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប និងលិខិតឧទ្ទេសនាម (Cover Letter) មក​កាន់អាស័ដ្ឋាន​ដូចខាងក្រោម..

 • អាគារលេខ ៥៦ AB ផ្លូវលេខ ១០៥ សង្កាត់បឹងកេងកង៣ ខ័ណ្ឌបឹងកេង រាជធានីភ្នំពេញ
 • ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៨៨៩ ៧២០ / ០២៣ ២១៩ ២៨៩