$ 145


 • ប្រព័ន្ធសង្ខេប GSM S100 ដែលមានមុខងារច្រើនជាមួយ Module GSM ដែលបញ្ចូលគ្នានៅខាងក្នុង។
 • ជាតំរូវកាចាំបាច់សម្រាប់គេហដ្ឋាន ការិយាល័យនិងឃ្លាំងទំនិញផ្សេងៗទៀត
 • ជាមួយនឹងអេក្រង់ LCD អនុញ្ញាតឱ្យមានប្រតិបត្តិការរហ័សនិងងាយស្រួល
 • អ្វីដែលអ្នកត្រូវការគឺស៊ីមកាតដែលមានលេខសម្គាល់អ្នកហៅ
 • វាមានមុខងារប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនិងបទពិសោធន៍​ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់ទីផ្សារពិភពលោក
01-08-2022 2:09 PM
 • The GSM Alarm System S100 supports multi-funtions with an integrated GSM module inside. It has innovative and experienced functions to meet the demands of the worldwide market
 • It is special for home, house and office, and other applications
 • Wirless GSM communication can alert you via SMS or voice call. It also suuports two-way voice communication: it can answer incoming calls and dial out
 • The Watchdog feture allows for zone triggering based on a time parameter. That is, if the sensor is triggered at a preset time will not alarm. However, at all other times it will. Great for monitoring elders, children and a person on duty
 • LCD display allows for quick and easy operation.
 • Supports GSM interference
 • The only thing you need is a SIM card with Caller ID feature